جزوه کارا\r\n\r\nﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﻣﺘﺤﺎن                آﻣﺎر و ﻣﺪﻟﺴﺎزي                                                          ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺎل دوم رﯾﺎﺿﯽ، اﻧﺴﺎﻧﯽ، و ﺳﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﺑﺎﻷﺧﺺ ﮐﻨﮑﻮرﯾﻬﺎي ﻫﺮ ﺳﻪ رﺷﺘه\r\n\r\n۸۳ صفحه\r\n\r\nنوشته (کارا)آمار و مدلسازی . جهت استفاده کنکور هر سه رشته اولین بار در سیستم همکاری در فروش فایل یک وی دو پدیدار شد.\r\n\r\n(کارا)آمار و مدلسازی . جهت استفاده کنکور هر سه رشته\r\nدانلود فایل